Zakres badań

Zakres akredytacji
Laboratorium badawczego

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No AB 1738

 

wydany przez / issued by

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

 

Wydanie / Issue 1 z / of 17.02.2020

 

 

 

Przedmiot badań / wyrób

Material / product tested

Rodzaj działalności / badane cechy / metoda

Type of activity / parameter / characteristic tested

Dokumenty odniesienia

Reference documents

Woda do spożycia przez ludzi

Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C i 22°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba Enterokoków kałowych

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

Liczba bakterii z grupy coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 16266:2009

Liczba Clostridium perfingens

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 14189:2016-10

Mleko i produkty mleczne,

Mięso i produkty mięsne

Obecność Listeria monocytogenes do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność pałeczek Salmonella spp. do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus auresu i innych gatunków)

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 6888-1:2001

+A1:2004+A2:2018-10

Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN ISO 16649-2:2004

Liczba bakterii z grupy coli

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4832:2007

Liczba Enterobacteriaceae

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Mleko i produkty mleczne

Liczba Listeria monocytogenes

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 7932:2005

Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN ISO 6611:2007

Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 15214:2002

Obecność Cronobacter spp. do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 22964:2017-06

Mięso i przetwory mięsne

Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 21527-1:2009

Mięso drobiowe i tusze drobiowe

Obecność Salmonella Typhimurium Salmonella Enteritidis

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Schemat White’a – Kauffmanna – Le Minora (wydanie z 2007r.)

Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością:

– wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem

Obecność Listeria monocytogenes

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność pałeczek Salmonella spp.

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Ogólna liczba drobnoustrojów

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Liczba Enterobacteriaceae

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Próbki środowiskowe pobrane na etapie produkcji pierwotnej:

– wymazy podeszwowe

Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp.

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

ISO/TR 6579-3:2014